Události
od:   do:   zadejte datum ve formátu dd.mm.rrrr

Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti OUR MEDIA a.s. dne 19.6.2017

09.05.2017
Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti OUR MEDIA a.s. dne 19.6.2017

Představenstvo společnosti OUR MEDIA a.s., se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00, IČ: 288 76 890, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15201, svolává valnou hromadu a Vás, ajko řádného akcionáře, tímto zve na zasedání řádné valné hromady společnosti, která se bude konat dne 19. června 2017 od 14.30 hodin v notářské kanceláři Mgr. Šárky Tláškové, notářky v Praze, na adrese společné notářské kanceláře JUDr. Marie Tláškové a Mgr. Šárky Tláškové, v Praze 2, nám. I. P. Pavlova 1785/3, 120 00, první patro. (english version at the end of pade)

Navrhovaný pořad jednání

  1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a sčitatel hlasů)
  2. Informace představenstva pro akcionáře - zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
  3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a schválení návrhu na rozhodnutí o hospodářském výsledku
  4. Ukončení


Navrhované usnesení

K bodu 1. navrhovaného pořadu jednání:

Zahájení a volba orgánů valné hromady Valná hromada volí předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu pana Mgr. Bc. Jana Holoubka. dat. nar. 25. listopadu 1981, bytem Hudečkova 2036/1b, Krč, 140 00 Praha 4.

Valná hromada rozhoduje, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.

Valná hromada volí zapisovatelem pana Jiřího Čermáka, dat. nar. 1. dubna 1970 , Přátelství 292/20, Uhříněves, 104 00 Praha 10.

K bodu 3. navrhovaného pořadu jednání:

Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2016 a schválení návrhu na rozhodnutí o hospodářském výsledku Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016.

Valná hromada rozhoduje o hospodářském výsledku tak, že zisk ve výši 5.016.586,-- Kč bude použit na úhradu neuhrazených ztrát z minulých let.

 Upozornění pro akcionáře:

Dle ustanovení článku 7.8. je stanovami stanoven jiný způsob splnění publikační povinnosti představenstva dle ustanovení § 436 zákona o obchodních korporacích. Dle tohoto ustanovení spolu s pozvánkou na valnou hromadu zasílá představenstvo akcionářům e-mailem na elektronickou adresu uvedenou v seznamu akcionářů též scan účetní závěrky a dále zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávu o vztazích. Na internetových stránkách společnosti www.ourmedia.cz pak představenstvo uveřejní pouze hlavní údaje z účetní závěrky, jmenovitě údaj o výši aktiv, výši vlastního jmění, výši výnosů, údaj o hospodářském výnosu a o bankovních úvěrech (výpomoc) a zároveň informaci o době a místě, kde je účetní závěrka a ostatní shora uvedené podklady připravena k nahlédnutí – v sídle společnosti v Praze 3, Vinohradská 174, pracovních dnech od 7.00 do 15.00 hodin.

příloha pozvánky: účetní závěrka

V Praze dne 9. května 2017

Mgr. Bc. Jan Holoubek, předseda představenstva
Jiří Čermák, místopředseda představenstva

---------  EN --------

The invitation to the ordinary general meeting of the company OUR MEDIA a.s.


Board of directors of the company OUR MEDIA a.s. with its registered office in Prague, Vinohradska 1597/174, ZIP code 130 00, Identification Number 288 76 890, registered in the Register of Companies kept by Municipal Court in Prague, Section B 5201, is convening the general meeting and is inviting you to the ordinary general meeting of the Company, which will také place on the 19th of June 2017 from 14.30 o'clock in the notary office of Mgr. Šárka Tlášková, notary in Prague, with the registered co-operative office of JUDr. Marie Tlášková and Mgr. Šárka Tlášková, in Prague 2, I.P. Pavlova 1785/3, 120 00, the 1st floor.

Proposed agenda of the general meeting:

  1. The general meeting opening and the appointment its bodies (a chairman, a minute taker, a minute verifier and scrutiniser).
  2. Information from the Board of Directors for shareholders - a report on the company’s business activities and on the state of its assets
  3. Approval of ordinary financial statements for the year 2016 and the decisions to distribute profit
  4. Conclusion

The proposal of the resolutions

To the item N. 1 on the proposed agenda:

The general meeting opening and the appointment its bodies (a chairman, a minute taker, a minute verifier and scrutiniser). The general meeting has appointed Mr. Mgr. Bc. Jan Holoubek, date of birth on the 25th of November 1981, residence address Hudečkova 2036/1b, Krč, 140 00 Prague 4, as the chairman of the general meeting.

The general meeting has decided that the chairman of the general meeting and the minute verifier shall be the same person. The general meeting decided that the chairman of the general meeting shall also scrutinise votes.

The general meeting has appointed Mr. Jiri Cermak date of birth on the 1st of April 1970, residence address Pratelstvi 292/20, Uhrineves, 104 00 Prague 10, as the minute taker.

To the item N. 3 on the proposed agenda:

Approval of ordinary financial statements for the year 2016 and the decisions to distribute profit The general meeting approved of the ordinary financial statements for the year 2016.

The general meeting decided that the profit in the amount 5,016.586,-- CZK will be used for the coverage of loss from previous years.


Notice for shareholders:

According to the provisions of paragraph 7.8. the articles of association provide for a different procedure for the board of directors to fulfil its obligations pursuant to Section 436 90/2012 Coll. Act on Commercial Companies and Cooperatives (Business Corporations Act). According to the provisions of the paragraph the board of directors shall post the invitation to the general meeting of the company and the scanned copies of the financial statements, the report on the company’s business activities and on the state of its assets and the report on relations as well by email to the email address specified in the register of shareholders. The main facts shown in the financial statements, namely amount of the total assets, ekvity, production, profit and liabilities in association with the specification of the time and place where the financial statements are available for review – in the registered office of the company in Prague 3, Vinohradská 174, in the working days from the 7.00 a.m. to 3.00 p.m. - the shall be disclosed by the board of directors on the company´s website www.ourmedia.cz.

Annexe: financial statement

In Prague on the 9th of May 2017

Mgr. Bc. Jan Holoubek, the chairman of the board of directors
Jiří Čermák, deputy chairman of the board of directors

 

promo
Na začátek stránky